Acordul de Confidențialitate (în continuare „Acordul”) a fost încheiat la data de ……………………… între următoarele părți:

 1. Expeditorul Informațiilor Confidențiale: [denumirea firmei], cu sediul social în [a se introduce sediul], înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. [*], având cod fiscal [*], reprezentată prin [*], în calitate de [*], în continuare denumită „Expeditorul”; și

 

 1. Destinatarul Informațiilor Confidențiale: S.C EURO_DESTOCK SRL, societate de naționalitate română, cu sediul social în Calea Aradului, DN69, KM 7+800m stanga ,300644 Timisoara, JUD TIMIS,Romania, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J35/4311/26.10.2021, având cod fiscal RO45121223 , reprezentată prin WEISS Gilbert, în calitate de administrator, în continuare denumită „ denumită „Destinatarul”

 

denumite în mod individual „Partea” și în mod colectiv „Părțile”,

Având în vedere că Expeditorul și Destinatarul se află într-un raport ce implică transferul de informații confidențiale de la Expeditor către Destinatar, precum și faptul că Expeditorul dorește să instituie o protecție deosebită acestor Informații Confidențiale, Părțile au decis încheierea prezentului Acord în următoarele condiții:

 1. Definiția Informațiilor Confidențiale.Informațiile confidențiale includ toate informațiile dezvăluite de către Expeditor. „Informații Confidențiale” înseamnă i) toate informațiile cu privire la produsele, serviciile și operațiunile comerciale, profesionale sau de altă natură ale Expeditorului, indiferent că au fost marcate drept confidențiale sau nu și indiferent de suportul de stocare (material, fizic sau electronic) incluzând, fără a se limita la, documente financiare, planuri financiare, clienți, furnizori, parteneri de afaceri, strategii de marketing, metode comerciale, administrative sau tehnice, vânzări, produse, servicii, planuri de dezvoltare ale produselor, planuri de dezvoltare ale serviciilor, date tehnice, strategii, proceduri operaționale, invenții și alte concepte de proprietate intelectuală, liste de clienți, liste de clienți potențiali, date privind vânzările, liste cu profilurile clienților, liste cu profilurile clienților potențiali, informații tehnice sau cunoștințe tehnice, contracte, liste de prețuri, specificații ale produselor, specificații ale serviciilor, secrete de afaceri, proiecte de cercetare și rezultatele acestora, proiecte și idei trecute, prezente și viitoare, piețe de desfacere, studii de piață, metode de distribuție, date de inventar, condiții contractuale agreate cu clienții si/sau partenerii de afaceri, parole de acces la baze de date de orice natura, precum si informațiile primite de la terți, confidențialitate cod sursă, date privind software-ul utilizat, algoritmi, date cu caracter personal, date informatice, date privind programele de calculator, orice alt know-how tehnic și logistic, prezentări, teste, materiale publicitare, baze de date, know-how și alte drepturi de proprietate intelectuală ale Expeditorului sau ale afiliaților, reprezentanților, directorilor, angajaților, consilierilor sau agenților acestuia, indiferent de modul de transmitere, oral sau scris, tangibil și/sau electronic; ii) condițiile și clauzele acestui Acord; iii) forma de colaborare dintre Părți și clauzele oricărui contract dintre Părți; iv) orice alte informații ale Expeditorului care nu sunt publice. Toate Informațiile Confidențiale vor rămâne în proprietatea exclusivă a Expeditorului.
 2. Excepții.Obligația de păstrare a confidențialității nu este aplicabilă în următoarele situații:
 3. În cazul în care informațiile sunt sau devin accesibile publicului larg printr-o altă metodă decât ca urmare a divulgării de către Destinatar.
 4. În cazul în care informațiile sunt divulgate de către Destinatar cu acordul scris și prealabil al Expeditorului.
 5. În cazul în care Destinatarul este obligat prin hotărâre judecătorească/ordonanța a organelor de urmărire penală, cu condiția ca, acolo unde este posibil (si sub rezerva termenelor impuse de lege), Destinatarul să aducă la cunoștința Expeditorului de îndată obligația sa și caracterul informațiilor pe care este obligat să le dezvăluie, Expeditorul având dreptul să conteste cererea de divulgare a informațiilor. În acest caz, Destinatarul va lua toate măsurile de a asigura protecția confidențialității acelor informații pe care nu este obligat să le dezvăluie, astfel încât să nu creeze, prin divulgare, un prejudiciu nejustificat Expeditorului. În cazul în care Expeditorul nu obține un ordin sau o altă dispoziție care să-i protejeze Informațiile Confidențiale, Destinatarul va dezvălui numai acele elemente din Informațiile Confidențiale considerate, în urma consultării cu Expeditorul, ca fiind obligatoriu a fi dezvăluite conform legii si va depune toate eforturile pentru a se garanta că Informațiile Confidențiale vor fi tratate în conformitate cu condițiile privitoare la păstrarea confidențialității.
 6. Conținutul obligației de confidențialitate. Destinatarul va respecta obligația de confidențialitate față de Expeditor, după cum urmează:
 7. a) nu va divulga niciunui terț si nu va folosi pentru uzul propriu sau in interes propriu sau pentru uzul/interesul terților nicio Informație Confidențiala aparținând Expeditorului, de care a luat cunoștință în mod direct/indirect;
 8. b) nu va divulga, copia, reproduce, sintetiza si/sau distribui nicio Informație Confidențiala aparținând Expeditorului, fără acordul scris și prealabil al acestuia;
 9. c) nu va permite terților accesul la Informațiile Confidențiale aparținând Expeditorului, fără acordul scris și prealabil al acestuia;
 10. d) va folosi măsuri adecvate de securitate pentru a preveni accesul neautorizat la Informațiile Confidențiale aparținând Expeditorului, indiferent dacă acestea vor fi comunicate pe hârtie, electronic, sau oral. Natura acestor măsuri de securitate depinde de gradul de confidențialitate al informațiilor implicate;
 11. e) la încetarea relației, Destinatului va returna Expeditorului toate Informațiile Confidențiale proprietatea acestuia, indiferent de suportul de stocare si indiferent de modalitatea de obținere. De asemenea, Destinatarul se obliga să nu păstreze copii, note sau rezumate ale materialelor conținând Informații Confidențiale și să distrugă toate materialele conținând Informații Confidențiale pe care le deține în format material sau electronic; returnarea Informațiilor Confidențiale nu va exonera Destinatarul de îndeplinirea celorlalte obligații asumate prin prezentul Acord;
 12. f) în situația în care Destinatarul este solicitat de terțe persoane neautorizate, în scopuri concurențiale sau nu, să dezvăluie orice Informații Confidențiale, indiferent de modul în care au fost făcute propunerile respective, contra cost sau nu, Destinatarul se obligă să anunțe de urgență Expeditorul despre aceste solicitări. Informarea va cuprinde detalii despre propunerea făcută, numele persoanelor, data la care au fost făcute propunerile precum și orice alte date relevante. În cazul în care Destinatarul a luat cunoștință de orice divulgare sau folosire neautorizată a Informațiilor Confidențiale, va notifica de îndată Expeditorul pentru a limita extinderea oricăror pagube, prezente sau viitoare, rezultate din aceasta divulgare sau din folosința neautorizată a Informațiilor.
 13. Durata obligației de confidențialitate

Părțile convin utilizarea Informațiilor Confidențiale de către Destinatar exclusiv în scopul derulării/executării Contractului, și respectarea obligației de confidențialitate de către Partener: (a se alege)

☐  pe întreaga durata de valabilitate a Contractului părților si nelimitat, după încetarea acestuia, indiferent de motivul încetării;

☐    pe o perioadă de [*] ani de la încetarea contractului.

 1. Răspunderea contractuală
 2. a) Pentru orice faptă de încălcare a obligației de confidențialitate Destinatarul va despăgubi Expeditorul, indiferent de forma de vinovăție (e.g. culpă gravă, neglijență, imprudență), pentru orice prejudiciu material sau moral, direct sau indirect, adus Expeditorului.
 3. b) Prin încălcarea obligației de confidențialitate de către Destinatar se înțelege orice încălcare provenind de la reprezentanții legali/statutari/de fapt ai acestuia, asociații, angajații, colaboratorii interni/externi, agenții, partenerii, afiliații, clienții, precum si din partea oricărui prepus al acestora.
 4. Notificări

Toate notificările în baza acestui Acord se vor efectua în scris. O notificare este considerată transmisă în baza acestui contract dacă este transmisă prin poștă prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire și conținut declarat la următoarele adrese sau prin e-mail:

Expeditor:

Adresă: ________________________________________

E-mail:  ________________________________________

Destinatar:

Adresă: ________________________________________

E-mail:  ________________________________________

Prezentul Acord se supune legii române. Orice neînțelegere va fi soluționată inițial pe cale amiabilă, iar în măsura în care nu este posibil de către instanțele de judecată competente.

Prezentul Acord de confidențialitate a fost încheiat astăzi, [*], în 2 exemplare, câte unul pentru fiecare Parte.

 

SEMNĂTURI

 

EXPEDITOR

(a se indica denumirea societății) ________________________________

prin (a se indica numele reprezentantului) _______________________________

(semnătura)____________________________________

DESTINATAR

WEISS Gilbert

(semnătura)____________________________________